Les empreses d’enginyeria i arquitectura, estratègiques per a la recuperació, afectades per l’aturada d’activitat causada per la Covid-19

L’afectació de l’aturada econòmica a causa de la Covid-19 sobre les empreses d’Enginyeria i d’Arquitectura de Catalunya ha comportat que gairebé la meitat hagin sol·licitat un ERTO (Expedient Temporal de Regulació de l’Ocupació). Segons un estudi en el que ha participat la patronal ASINCA, un terç de les companyies del sector estan patint caigudes de la facturació superiors a un 25% durant aquest mes de maig, i per a un altre terç la disminució d’ingressos és superior al 50%.

D’altra banda, el 65% de les empreses han sol·licitat avals ICO per a fer front a la situació. També el 39% han demanat moratòries en els pagaments de les cotitzacions a la Seguretat Social. Entre les mesures que proposen per a superar la crisi generada per la pandèmia, un 74% creuen que seria necessària una exempció o moratòria en el pagament d’impostos. A més, un 69% considera que caldria assegurar l’agilitat en els pagaments dels serveis i, per últim, un altre 61% estima que les administracions públiques haurien d’abastir les empreses de més EPIs per garantir la seguretat dels empleats.

L’estudi promogut per ASINCA i altres patronals del sector a altres territoris de l’estat s’ha realitzat durant la vigència dels successius estats d’alarma (mesos d’abril i principis de maig). En el cas de Catalunya hi ha participat un 40% de les companyies associades, fet que dona un alt valor de representació a les dades estadístiques recollides. En el conjunt d’Espanya hi han pres part més de 120 societats, i les conclusions a nivell de l’estat són assimilables a les de Catalunya, tot i que amb una menor taxa d’ERTOs sol·licitats, inferior al 30%.

L’estudi revela també que una gran majoria de les empreses (78%) ha elaborat nous protocols per desenvolupar la seva activitat amb seguretat davant l’actual situació. En general, el 61% de les empreses d’Enginyeria i Arquitectura es consideren molt afectades pel Covid-19, mentre que el 39% restant manifesten una afectació moderada en la seva activitat. Només el 4% de les empreses del sector ha tancat durant la pandèmia, i el 61% es mantenen obertes amb restriccions.

El sector de l’Enginyeria i l’Arquitectura a Catalunya

Plantilles: fins a 10 empleats (46,7% de les empreses), fins a 20 treballadors (20,6%), fins a 80 treballadors (22%), de més de 80 empleats (9,5%).

Per àmbits d’activitat, prop del 55% desenvolupen projectes en obra civil, el 30% en edificació i el 15% en sostenibilitat.