ASINCA aconsegueix que el Port de Tarragona modifiqui un plec de licitació

El Port de Tarragona ha publicat recentment la licitació de l’Assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu del moll Balears, fase I. Uns dies després, va publicar un aclariment a la plataforma de contractació del sector públic, però sense ampliar el termini per a presentar propostes, i introduint, alhora, una modificació dels criteris d’adjudicació, clarament discriminatòria, que afavoria a les empreses que haguessin treballat amb anterioritat al Port de Tarragona.

De forma immediata, ASINCA va fer una gestió amb el Port de Tarragona demanant la rehabilitació del termini de presentació, ja que, segons indica la legislació aplicable, la modificació de les condicions de licitació determina que els licitadors han de disposar de la totalitat del termini de presentació de les seves ofertes.

D’altra banda, en quant als criteris d’adjudicació, ASINCA també va al·legar que la modificació introduïda constituïa una infracció dels principis de concurrència, igualtat de tracte i de no discriminació.

A l’endemà de la intervenció d’ASINCA, el Port de Tarragona va procedir a la rehabilitació del termini íntegre de presentació d’ofertes, així com a la retirada de l’aclariment del criteri d’adjudicació referit a l’experiència anterior la Port de Tarragona satisfent íntegrament, doncs, les peticions d’ASINCA.

Altres accions en defensa del sector

En paral·lel, ASINCA ha aconseguit que l’Ajuntament de Vila-rodona modifiqui uns plecs que no estaven d’acord amb la nova llei de contractes del sector públic en donar un pes superior al permès als criteris econòmics. En aquest cas, ASINCA ha comptat amb el suport de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en la seva reclamació.