S’acorda el nou conveni d’enginyeria que regula el teletreball i reconeix la desconnexió digital

TECNIBERIA, l’Associació Espanyola d’Empreses d’Enginyeria, Consultoria i Serveis Tecnològics, ha signat amb els sindicats CCOO i UGT, el XX conveni col·lectiu sectorial d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics; inspecció, supervisió i control tècnic i de qualitat. El conveni, que afecta 200.000 treballadors, tindrà una vigència temporal fins al 31 de desembre de 2024. La signatura va tenir lloc el dia 12 de gener.

Les principals novetats o canvis que es recullen en el XX conveni col·lectiu es refereixen tant a la pròpia denominació del conveni com a l’actualització de les taules salarials i a altres aspectes relatius a la classificació professional i els contractes de treball. A més, per primera vegada en el sector es regula el teletreball i reconeix el dret dels empleats a la desconnexió digital.

El nou conveni especifica en l’àmbit funcional l’activitat de les empreses que es dediquen a ‘inspecció, supervisió i control tècnic i de qualitat’, actualitzant-se la denominació del conveni, que ara passa a ser: ‘Conveni Col·lectiu Nacional d’Empreses d’Enginyeria, oficines d’estudis tècnics, inspecció, supervisió i control tècnic i de qualitat’.

Respecte a l’actualització de les taules salarials, l’acord inclou increments salarials amb vinculació a l’IPC que poden aconseguir un 10,44% en 3 anys (2022-2024). El 2022, l’increment salarial amb efecte retroactiu és del 3,1%, mentre que el 2023 i 2024 els increments poden arribar al 3,5% en funció d’una escala progressiva vinculada a l’evolució de l’IPC. D’altra banda, el plus de conveni s’incrementa en un 2% anual durant els anys 2022, 2023 i 2024. Igualment, s’incrementen els imports de les dietes i el quilometratge. Les dietes sense pernocta a 11,50€/dia (12,00€/dia a partir de 01/01/2024), i amb pernocta a 51,00€ dia. El preu del quilometratge s’incrementa a la quantitat de 0,28€/km.

El conveni també actualitza la classificació professional de les persones en funció de les seves titulacions, aptituds professionals i contingut general de la seva prestació laboral, i adapta els contractes de treball a les característiques del sector.

Addicionalment, el conveni regula el teletreball i el treball a distància, destacant que, si en els acords individuals o en els col·lectius no es reflectissin expressament una quantificació de compensació de les despeses, les empreses hauran d’abonar la quantitat d’1 euro per cada dia de treball a distància efectiu.

A més, regula l’exercici del dret a la desconnexió digital. Tant TECNIBERIA com els sindicats consideren que la regulació d’aquest dret contribueix a la salut de les persones treballadores disminuint, entre altres, la fatiga tecnològica o estrès, i millorant, d’aquesta manera, el clima laboral i la qualitat del treball. La desconnexió digital és, a més, necessària per a fer viable la conciliació de la vida personal i laboral, reforçant així les diferents mesures regulades en aquesta matèria.

En matèria de permisos retribuïts, s’ha explicitat que els mateixos es refereixen a dies laborals (excepte el de matrimoni), s’ha flexibilitzat la possibilitat de gaudi de manera contínua o discontínua del permís per hospitalització de familiar, mentre es mantingui tal situació, i per a la gairebé totalitat dels permisos, s’ha equiparat cònjuge i parella de fet.

Finalment, per a millorar l’ocupabilitat dels joves mitjançant el relleu generacional, el conveni fixa les condicions i requisits per a possibilitar l’extinció del contracte de treball del treballador que tingui una edat igual o superior a 68 anys, sempre que reuneixi els requisits exigits per la normativa de Seguretat Social per a tenir dret al cent per cent de la pensió ordinària de jubilació en la seva modalitat contributiva.