Mercabarna desisteix d’una licitació atenent les reclamacions d’ASINCA

Arrel d’una queixa d’una empresa associada rebuda el passat 23 de desembre, des d’ASINCA es va enviar a Mercabarna un escrit d’impugnació per a la licitació de la contractació dels serveis tècnics de direcció integrada de projectes, que finalitzava el 3 de gener. Al nostre entendre, alguns aspectes d’aquesta licitació no s’ajustaven a la legalitat vigent en no respectar els principis de concurrència, igualtat de tracte i no discriminació, el principi de proporcionalitat, la determinació de l’objecte del contracte i a l’obligació de l’òrgan de contractació de procurar que el preu dels contractes sigui cert i adequat als preus de mercat.

En aquest escrit d’impugnació valoràvem un a un tots aquests aspectes i incloíem les referències legislatives. El contracte de referència considerava uns preus extraordinàriament baixos i, a més, induïa a les baixes temeràries mitjançant l’aplicació de criteris de valoració de les ofertes que primaven la dedicació al 100% dels tècnics.

Ens congratula anunciar que, arrel de la nostra impugnació, Mercabarna ha aturat la licitació per estudiar tota la documentació. Properament iniciaran de nou el procediment de licitació.

Millorem les condicions de contractació dels serveis professionals d’enginyeria i arquitectura!