Les administracions públiques accepten sistemàticament justificacions de baixes temeràries a les licitacions

Cada cop més estem veient com algunes administracions públiques accepten les justificacions de les baixes temeràries a les licitacions de serveis d’enginyeria i arquitectura, generant una situació d’ incertesa i precarietat al sector. Si bé els plecs i la llei de contractes del sector públic deixen clar que les baixes temeràries es podran acceptar si estan correctament justificades, també és cert que la clàusula de temeritat s’inclou per evitar que l’adjudicador assumeixi riscos innecessaris si contracta els serveis amb imports anormalment baixos. L’acceptació d’una baixa anormal o temerària ha de ser una excepció en els processos de contractació pública.

L’acceptació sistemàtica de baixes temeràries genera un ecosistema de subhasta als concursos públics. Això fa  que, independentment del pes de la puntuació tècnica, el criteri econòmic sigui el preponderant en l’adjudicació, en contra de l’esperit de les normes europees i de la transposició a la legislació nacional. L’oferta econòmicament més avantatjosa no ha de significar forçosament la més barata, sinó la que ofereix un millor servei a l’adjudicador i a la societat.

Millorem les condicions de contractació dels serveis professionals d’enginyeria i arquitectura!