La nova LLei de Contractes del Sector Públic, publicada al BOCG

El Butlletí Oficial de les Corts Generals va publicar ahir el text de la nova Llei de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE. Aquesta nova llei, entrarà en vigor als quatre mesos de la seva publicació al BOE.

Per tal d’explicar les implicacions que tindrà per al nostre sector, us recordem que el proper 8 de novembre tindrà lloc la jornada que organitzem:  Llei de Contractes del Sector Públic: les novetats més rellevants per a l’Enginyeria i la Consultoria de Catalunya’.