jornada d’intercanvi d’experiències per a empreses d’arquitectura i enginyeria per ser més eficients a través de la metodologia LEAN

Avui hem organitzat una jornada d’intercanvi d’experiències molt interessant sobre com les empreses d’arquitectura i enginyeria poden millorar la seva eficiència i productivitat amb la utilització de la metodologia Lean.

Durant aquest esdeveniment,  sota la direcció de GCT Arquitectes i Bimetric Lab, s’ha presentat un cas d’èxit d’implementació de la metodologia Lean, destacant els objectius i les accions necessàries per a aquesta prova pilot. L’objectiu principal era reduir les hores dedicades als projectes, millorar la qualitat i productivitat del treball, utilitzar models BIM per augmentar la col·laboració i, al mateix temps, incrementar la satisfacció del client.


Les accions emprades van incloure la definició clara de l’estratègia per al desenvolupament del projecte, garantir la participació de tots els agents involucrats, planificar el flux de treball de manera eficient, assegurar una comunicació constant entre l’equip i l’ús de la plataforma CONEIX com a suport.

Per portar a terme aquesta prova, es van seguir quatre passos fonamentals:

1. Definició de l’Estratègia: Es va començar amb la definició d’una estratègia clara a nivell intern. Aquesta estratègia va garantir que tots els membres de l’equip compartissin una visió comuna dels objectius del projecte i del camí a seguir per aconseguir-los.

2. Sessió de Llançament: Una sessió clau en la qual es van establir les tasques específiques a assolir, les necessitats de cada tasca i les decisions que afectarien l’evolució del projecte. Va ser crucial definir qui prenia les decisions i quan, assegurant una comprensió clara de les expectatives i les dependències entre els membres de l’equip.

3. Seguiment de Tasques: Un aspecte essencial de la implementació va ser el seguiment de les tasques. Mitjançant una pissarra visual i el mètode Kanban, es va digitalitzar i registrar el progrés del projecte. Aquesta metodologia va permetre prioritzar, classificar les tasques i visualitzar la càrrega de treball i els compromisos setmanals de manera transparent per a tot l’equip.

4. Anàlisi de Dades: Es van analitzar diverses mètriques, com el percentatge de compliment de les tasques, les raons dels incompliments, el seguiment de tasques restringides i la detecció d’incidències. Aquesta anàlisi va proporcionar informació valuosa per identificar àrees de millora i prendre decisions informades per optimitzar el procés.


El projecte no només va aconseguir els objectius inicials de millora d’eficiència i productivitat, sinó que també va generar resultats addicionals no contemplats. Es va observar una millora significativa en el treball en equip i la col·laboració, així com una reducció de l’estrès dels membres de l’equip. A més, es va sistematitzar el procés de generació de tasques i es va augmentar la capacitat de reacció davant imprevistos. L’anàlisi detallat del temps dedicat a cada fase de producció va proporcionar una comprensió més profunda del funcionament dels processos.

En resum, la metodologia Lean, és un enfocament centrat en la producció i la millora de la planificació, ha demostrat ser un marc eficaç en el qual els equips treballen com un tot i aprenen junts per aconseguir resultats optimitzats.

Agraïm a GCT Arquitectes, Bimetric Lab i Coneix per la posada en comú d’aquest cas pràctic així com la participació de diversos membres associats d’ASINCA.