Informe sobre l’estat d’execució del pla director per una feina digna