El TACRC ratifica que els serveis d’arquitectura i enginyeria són de caràcter intel·lectual

El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC) ha canviat de criteri i ha ratificat, sense excepcions, que els serveis d’arquitectura, enginyeria, consultoria i urbanisme són prestacions de caràcter intel·lectual i, per tant, no són susceptibles de ser adjudicats mitjançant subhasta electrònica.

La Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública va imprimir un gir en la contractació del sector públic, atorgant un especial protagonisme a la qualitat en la identificació de l’oferta econòmicament més avantatjosa. En la transposició d’aquesta Directiva a l’estat espanyol a través de la Llei de Contractes del Sector Públic, es va especificar que els nostres serveis d’arquitectura i enginyeria són prestacions de caràcter intel·lectual, de forma que, per la seva adjudicació, els criteris vinculats a la qualitat han de representar més d’un 51% del total.

Malgrat això, des d’ASINCA venim denunciant que moltes administracions públiques no apliquen aquests criteris en les seves licitacions, emparant-se en reiterades resolucions dels tribunals que havien interpretat restrictivament la norma, de manera que només es consideraven de caràcter intel·lectual les prestacions el resultat de les quals fos una ‘obra de creació’ protegida per la legislació de propietat intel·lectual.

Finalment, quasi quatre anys després de l’aprovació de la Llei de Contractes del Sector Públic, aquest mes de setembre el TACRC ha acabat admetent que “pocas dudas pueden caber y pocos matices o interpretaciones resulta necesario hacer: son prestaciones de carácter intelectual los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo. Y lo son por decisión legislativa, lo son ex lege”, afegint que no existeix cap mena de dubte i és ben clar que, a la llum de la normativa vigent, “la subasta no puede utilizarse si las prestaciones objeto del contrato son de carácter intelectual.”

Així, en atribuir inequívocament als contractes d’enginyeria i arquitectura el caràcter de prestacions de caràcter intel·lectual, aquesta recent resolució del TACRC té com a conseqüència que, en la seva licitació, els criteris d’adjudicació aplicables vinculats a la qualitat han de representar, al menys, el 51% de la puntuació total.