Aturem una subhasta d’INECO en l’àmbit dels serveis intel·lectuals

Un dels motius de ser d’ASINCA és la defensa del sector i la lluita pel reconeixement de la nostra feina. En aquest context, i juntament amb altres associacions d’enginyeria territorials, ASINCA va presentar un recurs d’alçada a les Condicions Particulars per a l’Acord Marc dels Serveis de Projectes i Càlcul d’Estructures en Obra Civil publicades per INECO.

Després d’aquest recurs, i de demanar aclariments a INECO, finalment vam aconseguir aturar la subhasta de segona fase (valoració merament econòmica) que incloïen els seus plecs. Així, INECO va modificar els plecs perquè les empreses fossin valorades en una única fase (valoració tècnic-econòmica) donant com a resultat que les 5 empreses millor valorades serien les adjudicatàries.

Aquesta modificació dels plecs és una gran notícia pel sector ja que a la pràctica, la redacció inicial, podia suposar un falsejament de les condicions d’adjudicació amb el risc que l’únic criteri de valoració acabés sent el preu.

El fet de valorar els serveis intel·lectuals, com els serveis d’enginyeria i arquitectura, donant un major pes a l’oferta econòmica contradiu la nova Llei de Contractes del Sector Públic i la Directiva Europa que aquesta transposa. Des de l’entrada en vigor d’aquesta legislació, el 9 de març de 2018, ASINCA, a través de les seves comissions, recull informació dels diferents plecs de licitació per estudiar si compleixen o no amb la normativa.