Asinca i quatre patronals més de l’enginyeria denuncien competència deslleial

Les següents organitzacions empresarials, patronals de l’enginyeria a les següents comunitats autònomes:

 Asociación Vasca de empresas de Ingeniería y Consultoría. AVIC.

Asociación de Ingenierías y Consultoría de Aragón. ASINCAR.

Associació de Empresas d’Ingeniería i Consultoria de Catalunya. ASINCA.

Asociación de Empresas de Ingeniería, Consultoría, Med. Amb, Arqu. y Serv. Tecnol. de Madrid. ASICMA

Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía. ASICA.

Manifestem públicament les següents qüestions relatives als encàrrecs de gestió que sistemàticament reben les empreses públiques INECO i TRAGSATEC:

 Les nostres organitzacions censuren públicament i expressament els constants encàrrecs de gestió a les empreses públiques INECO i TRAGSATEC que no trobem justificats sota l’interès públic tal i com ja ha assenyalat la Comissió Nacional de la Competència i que redueixen el,  ja de per si minso, mercat nacional de l’enginyeria de consulta. A aquest efecte sol·licitem al Govern d’Espanya que incorpori tota la informació relativa a les mateixes al portal de transparència habilitat recentment. A tall d’exemple en l’apartat “encàrrecs” del Ministeri de Foment, només hi apareix un conveni subscrit entre l’ADIF i INECO en l’àmbit internacional al juliol de 2014.

 Un cop rebudes les comandes, tant INECO com TRAGSATEC “paquetitzen” part dels serveis encomanats pels Ministeris de Foment i d’Agricultura i Medi Ambient. Serveixin d’exemple, els 1.760.000 € pels quals l’empresa pública INECO va subcontractar els serveis de seguretat i salut d’àmbit nacional sota criteris de subhasta, és a dir, atenent únicament a l’oferta econòmica. Aquest contracte es va publicar a la plataforma de contractació de l’Estat el 11 de novembre. Nº d’expedient: 20.141.029-00.845. O els 2.000.000 € per a serveis de cartografia, publicats el 03 de novembre amb Nº d’expedient 28-00.839.

 Les nostres organitzacions empresarials, i les empreses que representem, creiem en la col·laboració publicoprivada, i hem estat partícips en el nostre país de casos d’èxit d’aquesta relació però per això, ha de guiar-se amb criteris de transparència en la recerca d’un objectiu i assoliment comú, plantejament que no passa en l’actuació ni de INECO ni de TRAGSATEC;  amb l’agreujant que el tractament en mode subhasta, de les tarifes d’un servei personalitzat que aporta valor, com són els costos directes d’enginyeria, transforma aquests serveis en un commodity sense valor afegit diferenciat, causant un perjudici notable a les nostres empreses i professionals, i també al client per la dubtosa qualitat del servei rebut.

 Així mateix, posem de manifest que al nostre entendre INECO no és  “una empresa tractora de l’enginyeria espanyola” ja que competeix internacionalment en concursos i en llistes curtes amb la resta del sector privat espanyol, fins i tot en especialitats que no formen part del seu saber fer i experiència professional.

 Finalment i el que és més greu, el creixement de la seva cartera internacional, obliga al Ministeri de Foment a encomanar més treballs a fi de mantenir un mínim de treballs realitzats en el mercat nacional.  Aquesta “diabòlica” regla fa que cada vegada que INECO guanya un contracte a l’exterior, competint potser amb empreses d’enginyeria espanyola, desapareix una part del mercat nacional i per tant: es destrueix ocupació i es colpeja al castigat sector privat de l’enginyeria de consulta espanyola.

 Per resoldre aquesta perversa situació el sector privat de l’enginyeria sol·licita al Govern compleixi el seu programa electoral i sigui procedent, tal com va proposar, a la privatització de INECO i TRAGSATEC, l’existència no queda justificada de cap manera per l’interès públic en el moment actual .