ASINCA paralitza un contracte de l’Ajuntament de Barcelona per subhasta encoberta

Les clàusules de la licitació municipal contravenen una Directiva europea que prioritza la relació cost-eficàcia per davant del preu

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha resolt acordar la suspensió d’un procediment de contractació de l’Ajuntament de Barcelona després d’acceptar l’estudi del recurs que la patronal ASINCA havia presentat contra el plec de clàusules administratives (PCAP). La impugnació d’ASINCA es fonamenta en la consideració de què els criteris d’adjudicació establerts -que atorgaven al preu ofertat una preponderància substancial en detriment de criteris qualitatius- contravenen la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública. Aquesta Directiva Europea, d’obligat compliment des del 18 d’abril de 2016, obliga a donar prioritat en aquesta mena de licitacions a la relació cost-eficàcia a l’hora de determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa. Segons ASINCA, la formulació del PCAP municipal impugnat és una subhasta encoberta de l’esmentat contracte, ja que prioritza el preu en detriment de la qualitat del projecte en el procés d’adjudicació.

L’Ajuntament de Barcelona va publicar al DOUE, en data 28 de desembre de 2016, l’anunci de licitació, adjudicació i execució del concurs anomenat Contracte de serveis per la realització del seguiment i control de plans, projectes i obres de millora i implantació d’infraestructures a la ciutat de Barcelona, i el foment de l’ocupació de les persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral 2017-2018. Aquesta licitació pública, amb un valor estimat de 328.463,00 € sense IVA, establia una ponderació màxima de 100 punts, a repartir entre els següents criteris:

a) Pel preu ofertat, fins a 85 punts

b) Per la millora de l’equip tècnic, fins a 10 punts

c) Per l’increment en el percentatge establert en les condicions especials d’execució de tipus social, fins a 5 punts

La patronal catalana de les empreses d’enginyeria considera que la ponderació aplicada als criteris d’adjudicació no permet determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa tenint en compte la relació cost-eficàcia, motiu pel qual s’infringeix l’art. 67 de la Directiva 2014/24/UE. És per això que en data 24 de gener va efectuar la impugnació del concurs municipal amb la interposició del corresponent recurs, que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha acceptat en data 23 de febrer de 2017.

Es dóna la circumstància que el propi Ajuntament de Barcelona va publicar l’any passat una “Guia de la contractació pública social” en la que al·ludeix explícitament al compliment de la Directiva Europea en tots aquells procediments de contractació municipal. Concretament, l’apartat 3.2 de la Guia, relatiu a la valoració del preu en les licitacions, estableix que “en els contractes en què les retribucions del personal treballador siguin determinants del cost total, per evitar que les empreses licitadores rebaixin de manera temerària l’estimació dels costos salarials, el criteri d’adjudicació que valora el preu del contracte podrà tenir una ponderació de fins a un 35% de la puntuació total. Així, l’adjudicació del contracte serà una adequada combinació de la ponderació de factors de qualitat i de preu”. La comparació entre allò que s’afirma a la Guia i allò finalment descrit en el PCAP fa palesa la contradicció comesa per l’Ajuntament de Barcelona.

L’acció jurídica d’ASINCA s’emmarca en la lluita empresa als darrers anys per la millora dels sistemes de licitació pública de projectes del sector de l’enginyeria. En molts casos, les administracions públiques assimilen el model de licitació al d’una obra. Però mentre que a les obres el pes de la maquinària i les matèries primeres fan raonable la preponderància del factor preu en les licitacions, en els projectes d’enginyeria -que són serveis intel·lectuals- la qualitat, d’acord amb la Directiva Europea, ha de ser la norma a l’hora de licitar i adjudicar projectes.