ASINCA esmena la Llei d’Obra Pública per millorar la qualitat dels projectes

L’adjudicador pot establir un cost fix pel qual els operadors només competirien en funció de criteris de qualitat

La Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic recentment aprovada recull una esmena de la patronal ASINCA per limitar les subhastes electròniques en la licitació de projectes i direcció d’obres. En concret, es modifica l’apartat 5 de l’article 37 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública. Aquesta modificació, a la pràctica, implica la transposició de la Directiva 2014/24 sobre contractació pública de la Unió Europea a la Llei catalana, que vetlla per la relació cost-eficàcia per determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa.

Així, l’article modificat estableix que “els contractes que tenen per objecte redactar estudis informatius i projectes o dirigir obres no poden ésser objecte de subhastes electròniques. En els plecs de clàusules administratives particulars o el document equivalent dels contractes que tinguin aquest objecte, el poder adjudicador pot disposar que el factor cost pugui adoptar la forma d’un preu o cost fix sobre la base del qual els operadors econòmics competeixin únicament en funció de criteris de qualitat”.

ASINCA considera que la ponderació aplicada als criteris d’adjudicació de licitacions ha de garantir la viabilitat tècnica dels projectes amb uns estàndards mínims de qualitat. En aquest sentit, el fet que la Llei reculli ara la possibilitat de licitar els projectes d’obra tenint en compte només criteris de qualitat i no de preu (subhasta encoberta), és un pas en la bona direcció per assimilar el sector local al d’altres països del nostre entorn.