Aconseguim que el Servei Català de Trànsit desisteixi d’una licitació que només valorava l’oferta més barata

ASINCA va presentar un recurs especial en matèria de contractació contra el plec de clàusules particulars que havia de regir la licitació del contracte de serveis de direcció facultativa i d’assistència tècnica del Servei Català de Trànsit.

Després d’aquest recurs, presentat davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, el Servei Català de Trànsit va retirar el procediment de contractació davant l’evidència que l’únic criteri d’adjudicació era econòmic. El fet d’atendre només a l’oferta més barata era manifestament contrari a les prescripcions de la Llei de Contractes del Sector Públic en relació amb els contractes de prestació de serveis de caràcter intel·lectual.

La presentació d’aquest recurs s’emmarca en la tasca d’ASINCA de vigilància dels diferents plecs de licitació per estudiar si compleixen o no amb la Llei de Contractes del Sector Públic després de la seva entrada en vigor el març de 2018.